Placeringsinriktning

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag. Normal allokering är 50% aktier, 40% räntor samt upp till 10% placeringar som väljs ut baserat på FN:s 17 hållbarhetsprinciper. Aktieurvalet baseras på en modern faktormodell. Neutral region- och branschfördelning. Ränteplaceringarna baseras på samma strategi som Ciceros framgångsrika räntefonder.

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning och breda allokeringsmandat med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Ett aktieurval baserat på en väl genomarbetad modern faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.

Ränteplaceringar i företagsobligationer med fokus på stabila bolag med hög andel återkommande intäkter och förutsägbart kassaflöde. Placeringar i värdepapper både med högre kreditvärdighet (Investment Grade) och något lägre kreditvärdighet (High Yield). Tyngdpunkt på bolag med kreditrating BBB och BB.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 2013-01-31
Fondtyp Blandfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 1,75%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0004576437
PPM-kod 959502
PPM-avgift 0,47
Förvaltare

Förvaltas av Cicero förvaltningsteam

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING