Placeringsinriktning

Cicero World 0-100 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor utifrån förvaltarens marknadsbedömning. Neutral portfölj = 65% aktier, 35% räntor, vilket riskmässigt motsvarar en exponering på 50%/50% då fondens aktieinnehav till följd av vald strategi normalt har ett klart lägre beta än marknaden. Placeringarna görs huvudsakligen genom långsiktiga strategiska direktplaceringar i stabila, lågvolatila aktier och räntebärande placeringar med bra rating. Taktisk kortsiktig över-/underviktning via indexfutures.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning och breda allokeringsmandat med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Fokus på allokeringen aktier/räntor, respektive regioner/marknader.

Långsiktiga strategiska direktplaceringar i stabila, lågvolatila aktier och räntebärande placeringar med bra rating. Taktisk kortsiktig över-/underviktning via indexfutures.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 2013-01-31
Fondtyp Allokeringsfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 1,75%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0004576437
PPM-kod 959502
PPM-avgift 0,57
Förvaltare

Förvaltas av Cicero förvaltningsteam

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Lagstadgad Information

Ladda hem Halvårsberättelse för Cicero World 0-100
Ladda hem Faktablad för Cicero World 0-100
Ladda hem Årsberättelse för Cicero World 0-100
Ladda hem Informationsbroschyr för Cicero World 0-100
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2015/02/KIID-World-0-100-A-20180301.pdf
Faktablad för Cicero World 0 - 100 A
Faktablad för Cicero World 0 - 100 A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-World-0-100-B-20170131.pdf
Faktablad för Cicero World 0 - 100 B
Faktablad för Cicero World 0 - 100 B
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-World-0-100-C-20170131.pdf
Faktablad för Cicero World 0 - 100 C
Faktablad för Cicero World 0 - 100 C
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-World-0-100-D-20170131.pdf
Faktablad för Cicero World 0 - 100 D
Faktablad för Cicero World 0 - 100 D