Placeringsinriktning

Cicero World 0-50 är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag, utvalda genom en modern faktormodell. Långsiktig strategisk allokering är 30% aktier, 60% räntor samt upp till 10% lågkorrelerade placeringar. Placeringarna görs huvudsakligen genom långsiktiga strategiska direktplaceringar i stabila, lågvolatila aktier. Neutral region- och branschfördelning. Ränteplaceringarna baseras på samma strategi som Ciceros framgångsrika räntefonder.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investeringsfilosofi

Aktiv förvaltning och breda allokeringsmandat med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Fokus på allokeringen aktier/räntor, respektive regioner/marknader.

Långsiktiga strategiska direktplaceringar i stabila, lågvolatila aktier och räntebärande placeringar med bra rating. Taktisk kortsiktig över-/underviktning via indexfutures.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Välj datum
Denna andelsklass är ännu ej startad
Startdatum 2011-12-30
Fondtyp Blandfond
Handel Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Avstämningstid för orderläggning 14:30 varje handelsdag
Valuta SEK
Insättnings, uttagsavgift NEJ
Fast årlig förvaltningsavgift 1,30%
Rörlig prestationsbaserad avgift NEJ
Minsta startinvestering, SEK 500
Utdelning (återinvesteras) NEJ
ISIN-kod SE0003655273
Förvaltare

Förvaltas av Cicero förvaltningsteam

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING