UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment)

Syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar.

UN PRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:

 • Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
 • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete
 • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i
 • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
 • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
 • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna

SWESIF (Swedish Sustainable Investment Forum)

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

 • Den långsiktiga målsättningen är att:
 • Öka kunskapen om hållbara investeringar
 • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
 • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige
 • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
 • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande

ANSVARSFULLA OCH HÅLLBARA INVESTERINGAR

Samtliga fonder som Cicero Fonder förvaltar tillämpar särskilda etiska urvalskriterier. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i

 • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
 • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

NEGATIV ETISK BRANSCHSCREENING

Utöver kriterierna ovan tillämpar Cicero Fonder en negativ etisk (SRI) branschscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden:

 • Vapen
 • Tobaksprodukter
 • Alkohol
 • Spel
 • Pornografi
 • Fossila bränslen

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen.

Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i alla fonder som Cicero Fonder förvaltar. Vissa av fonderna använder dock aktieindexfutures för exponering på Emerging Markets. Detta gäller framförallt indexfonderna, men även till en begränsad del allokeringsfonderna och Cicero Världen.

Integrerad hållbarhetsanalys

Cicero Fonder har inte kontrakterat någon extern analysfirma för att tillhandahålla bolagsanalysen vad avser valda etiska kriterier i förvaltningen, vilket omfattar såväl hållbarhetsaspekterna i enlighet med UN PRI, som den negativa etiska branschscreeningen. Istället har vi funnit värde i att integrera denna analys och screening i det normala analys- och utvärderingsarbete som föregår varje beslut om investering i fonderna.

Som underlag för analysen används såväl ett antal internationella bolagsdatabaser, som bevakning av det generella nyhetsflödet samt rapporter från olika specifika organisationer såsom Human Rights Watch.

Kunskapsutbyte sker naturligtvis även med kollegor och andra intressenter i finansbranschen, bland annat genom Swesif.

Påverkan och praktiskt tillvägagångssätt

Som en relativt liten aktör på kapitalförvaltningsområdet har Cicero Fonder begränsade möjligheter att ensamt påverka bolagen och kräva förändringar för det fall missförhållanden eller normöverträdelser uppdagas. Vi har därför anslutit oss till intresseorganisationen Swesif för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka.

För det fall överträdelser av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kontaktas bolaget för att inhämta klargörande information om det inträffade.

Erhålls inte tillfredsställande svar, eller information på annat sätt framkommer som påvisar att bolaget är medvetet om problemet och avser åtgärda detta inom rimlig tid, kommer Cicero Fonder fatta beslut om innehavet kan behållas eller skall avyttras. Beslutet är avhängigt överträdelsens art, dess omfattning och bolagets vilja och förmåga att genomföra tillfredsställande förändringar, eventuellt efter påtryckningar via Swesif.

Varje sådant beslut och ställningstagande, med motivering, kommer i enlighet med åtagandena enligt anslutningen till UNPRI att publiceras i regelbundna rapporter.