Vi vill passa på att önska alla våra kunder en God Fortsättning på det nya året 2020.

December var en bra månad för Cicero, där de aktivt förvaltade fonderna slog sina jämförelseindex i alla fall utom ett.

Politisk oro ökar

Även om det inte tillhör december, utan skedde på det nya året, är det viktigt att poängtera att USA:s attack mot den iranske generalen Qassem Soleimani är en händelse som framgent kan försvåra det politiska och ekonomiska läget. De omedelbara följderna som kan komma att påverka marknaderna är iranska vedergällningar och höjt oljepris. Instabilitet i Mellanöstern skapar problem med oljeleveranser och vi såg ju tidigare i höst hur Iran med ganska små medel lyckades störa oljetrafik och oljepris ganska rejält. En fördjupning av konflikten vore negativt för marknaderna och den potentiella ekonomiska tillväxten för 2020.

Vi såg åter vid rapporteringen av internationella inköpschefsindex för december att även denna värdemätare signalerar ett känsligt ekonomiskt läge. Snittet för alla 39 länder vi följer stannade på 49.5 med ett genomsnittligt tapp på 0.1. Världsekonomin behöver därmed ingen ytterligare politisk oro som kan komma att negativt påverka tillväxten.

Riksbanken valde, som väntat, att höja styrräntan till noll. Vi tror inte att detta ska ha någon större negativ påverkan på Sveriges tillväxt utan snarare undanröja en del hinder som den negativa räntan skapar för bankerna vad gäller exempelvis privatkundsinlåning.

Börserna steg även under december – dvs en fortsättning på den trend vi har sett under hösten. Det är svårt att peka på förändringar av dignitet i det ekonomiska läget, så man får nog snarare hänföra stabiliteten till att det finns förhoppningar om att den avtagande ekonomiska tillväxt som vi sett under 2019 ska klinga av och att siffrorna ska börja stabiliseras för att så småningom vända uppåt.

Närmaste framtiden
Vi är försiktigt optimistiska inför 2020.  Någorlunda global BNP- och vinsttillväxt samt det låga ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska stimulanser talar för fortsatt stigande börskurser. Vi får dock räkna med fortsatt volatilitet då både det politiska- och ekonomiska läget framstår som ganska instabilt.

Fondutveckling

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 steg med 0,65% respektive 0,31% under december månad medan index slutade +0,40% respektive +0,01%. Skillnaden förklaras bl.a. av bättre aktierelaterad avkastning.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,24% under december månad, vilket var betydligt bättre än jämförelseindex, som föll med -0,07%. Cicero Avkastning steg med 0,11% under månaden jämfört med index som var -0,04%. Avkastningen för de båda räntefonderna får denna månad åter ses som mycket bra.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige har haft en bra start under sina första tre månader. December innebar en uppgång för fonden på 4,48% medan jämförelseindex steg med 2,4%. Fonden har en diversifierad aktieportfölj som avviker markant mot index och det är kul att se att aktievalen fallit väl ut.

Eligo Strategi Offensiv steg med 0,18%. Jämförelseindex steg med 1,18.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 4,59%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 2,37%, i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index steg med 6,32% under månaden, vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 5,75%.