Aktiv förvaltning slår passiv
Det är alltid roligt att inleda månadsbrevet med positiva tongångar. Oktober
var en bra månad för våra fonder och vi ser att ALLA våra aktivt förvaltade
fonder, både aktie- ränte- och blandfonder, slår sina jämförelseindex. Debatten
har under senare tid ofta förts i riktning mot att det skulle vara bättre med
passivt förvaltade indexfonder än aktiv förvaltning. Vi på Cicerofonder förordar
en blandning av dessa fondtyper då vi har representation av båda under vårt
varumärke men tycker att det är extra roligt när vi kan påvisa att vi faktiskt
bidrar med en skillnad i vår aktiva förvaltning.

Bolagen levererar bättre än förväntningarna
Oktober månad har inneburit stigande kurser på de globala aktiemarknaderna.
En starkt bidragande orsak härtill är bättre bolagsrapporter än förväntat.
Hittills har vi kommit ca 2/3 in i rapportperioden och drygt 70% av bolagen på
S&P 500 har lyckats komma in med bättre vinster än marknaden hade hoppats
på för det tredje kvartalet. Vi ser framförallt en trend där investerare försöker
sig på att öka exponeringen mot cykliska bolag, trots att makroekonomisk
tillväxtdata har varit i kontraktion under en längre tid. Man hoppas på att det
ska komma en vändning runt hörnet. Frågan är om det är för tidigt eller inte.

Lite lugnare politiskt klimat har också bidragit till stabilare marknader. Brexit
blir fördröjt till efter ett brittiskt nyval den 12:e december och förväntas nu ske
den 31:e januari. Handelsförhandlingarna mellan Kina och USA fortgår och
verkar dessutom i någon utsträckning nå vissa framsteg. USA har uttalat sig
positivt kring handelsförhandlingar med EU och menar att det kanske inte blir
aktuellt med biltullar trots allt mot Europa.

Den Amerikanska Centralbanken (FED) sänkte som väntat sin styrränta med
ytterligare 0,25%. Både FED och ECB är tydliga med att ekonomierna i USA
och Europa förtillfället behöver visst federalt stöd.

Den Svenska Riksbanken uttalade vid oktober månads räntemöte intentionen
att höja Repro-räntan i december. Detta uttalande lämnar marknaden tudelad
då många menar att en räntehöjning går stick i stäv med övriga centralbankers
agerande samt inte heller stöds av varken tillväxt- eller inflationsdata. Andra
menar dock att en liten räntehöjning inte spelar någon större roll utan
övervägs av fördelen av att komma ur situationen med negativ ränta. Det ska
bli intressant att se om man väljer att genomföra detta i december, det skulle
vara välkommet för bankerna som därmed får ett visst andrum i
marginalpressen (åtminstone tillfälligt). Mest positivt skulle en räntehöjning
nog vara för nischbanker såsom Avanza där räntenettot inte är lika utsatt för
marginalpress men däremot påverkas negativt av att räntan är under noll
vilket man har svårt att kompensera mot kundernas inlåning.

Närmaste framtiden
Vi är försiktigt optimistiska inför resten 2019. Någorlunda global BNP- och
vinsttillväxt samt det låga ränteläget i kombination med andra penning- och
finanspolitiska stimulanser talar för fortsatt stigande börskurser. Vi får dock
räkna fortsatt volatilitet då både det politiska- och ekonomiska läget är en
aning instabilt.

Fondutveckling
Blandfonderna:
Cicero World 0-100 och Cicero World 0-50 steg med 0,98% respektive 0,6%
under oktober månad medan index slutade +0,2% respektive -0,14%. Åter en
mycket bra månad för blandfonderna hos Cicero.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,36% under oktober månad, vilket var
betydligt bättre än jämförelseindex, som föll med -0,5%. Cicero Avkastning
steg med 0,17% under månaden jämfört med index som var -0,2%.
Avkastningen för de båda räntefonderna får denna månad ses som mycket bra,
marknaden har varit stökig och räntorna steg i samband med Riksbankens
hökaktiga uttalanden.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige klarade sig riktigt bra under sin första hela månad. Fonden steg
med 5,41% medan jämförelseindex (OMX30) steg med 5,38% under samma
tid. Fonden har en diversifierad aktieportfölj som avviker markant mot index
och det är kul att se att aktievalen fungerar.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 1,76 %, i linje med jämförelseindex.
Aktiespararna Topp Sverige steg med 5,49%, i linje med jämförelseindex.
Cicero China Index steg i värde med 1,34% under månaden vilket något bättre
än jämförelseindex som steg med 1,24%.