Trist avslutning på börsåret
Efter en stark inledning av året gick proppen ur marknaden under december månad och världsindex (MSCI World) föll med 9,5% i
lokal valuta. Nedgången förklaras av upptrappning av handelskriget, recessionsoro samt amerikanska räntehöjningar.
Månaden har i övrig dominerats av Centralbankerna. Både i USA och Sverige valde bankerna att höja sina respektive styrräntor med väntade 0,25 %. Den svenska Riksbanken flaggar för fortsatt
försiktighet då man dels sänkte räntebanan och dels meddelade att ingen ytterligare höjning kommer inom kort.
Även den amerikanska centralbanken (FED) sänkte räntebanan något. Marknaden reagerade negativt på räntebeskedet och den 10-åriga amerikanska obligationsräntan föll ytterligare för att handlas
under 2,60 % vilket vi inte sett på ungefär ett år. Under början av innevarande år mildrade centralbankschefen uttalandet och menar att man skall vara flexibel och inte ha bråttom med ytterligare
räntehöjningar.

Konjunkturell oro har dock fortsatt att skapa volatilitet, under sista veckan har vi dessutom sett sämre kinesisk inköpsindex vilket följdes upp av sämre europeisk data under den första handelsdagen
i januari. Bolagsspecifikt har vi sett fall, och därefter återhämtningar i amerikanska konsumentrelaterade aktier såsom Target, Best Buy,
L Brands och Ross Stores. Under den första handelsveckan på det nya året vinstvarnade Apple under kraftigt kursfall då man
framförallt säljer färre Iphones i Kina men också upplever att färre konsumenter väljer att uppgradera till nya Iphones. Bolaget är
tydliga med att poängtera att handelskriget mellan USA och Kina spelar en viktig roll för utvecklingen i Kina. Vi tycker att det är bra
att bolag som påverkas negativt av handelskriget tillkännager detta då det förhoppningsvis bidrar till att påverka beslutsfattarna i rätt
riktning.
Vi har under hösten beskrivit förändringsarbetet med  förvaltningen. Även om det är för tidigt att dra några slutsatser efter
knappt tre månader så ser det lovande ut. Under de tre senaste månaderna (när modellen har implementerats fullt ut) har vi
presterat bättre än våra jämförelseindex och konkurrenter i denna tråkiga marknad.

Närmaste framtiden
Vi är försiktigt optimistiska inför 2019. Hygglig global BNP- och
vinsttillväxt samt det låga ränteläget talar för stigande börskurser
under året. Vi får dock räkna med en svängig börs under året.

 

Läs mer i våra månadsrapporter här