Cicero Fonder handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse och rösträtter används endast till förmån för respektive fond.
Målet med  förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk. Enligt fondlagstiftningen ska fondbolag företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Detta gäller således också i ägarfrågor. Cicero Fonder utövar ägarrollen i de bolag fonden valt att placera i på andelsägarnas uppdrag och för fondernas räkning. Ägarrollen utövas i syfte att maximera aktiens värde på lång sikt.

Cicero Fonder har som huvudprincip att delta i bolagsstämmor där fonderna har aktieinnehav och att där utöva vår rösträtt, förutsatt att Cicero Fonder har ett innehav som  överstiger 5% av bolagets börsvärde. När det gäller utländska bolag avgör praktiska hänsyn om deltagande på bolagsstämma ska ske. För det fall Cicero Fonder utövar sin rösträtt sker detta i enlighet med respektive fonds mål och placeringsinriktning, såsom detta framgår av respektive fonds fondbestämmelser. I samband med att Cicero Fonder utövar sin rösträtt görs i varje enskilt fall en bedömning av om någon intressekonflikt kan uppstå för fonden eller fondandelsägarna och på vilket sätt denna i så fall bör hanteras.

Cicero Fonder verkar för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt. Cicero Fonder kan delta i valberedningsarbete förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att fondbolagets handlingsfrihet är oinskränkt.

Valberedningen bör utgöras av de största ägarna i bolaget. Normalt ska endast en styrelseledamot ingå i valberedningen.

Cicero Fonder utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation eftersom en styrelserepresentation försvårar en effektiv förvaltning.

Styrelsen i de bolag Cicero Fonder investerar i ska vara väl sammansatt avseende relevant erfarenhet och kompetens och i övrigt uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger. En styrelseledamot bör inte ha andra uppdrag så att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid och omsorg och aktivt bidra till ett effektivt styrelsearbete.
Antalet styrelseledamöter bör i normalfallet vara mellan fem och sju stycken. Cicero Fonder verkar för en bred rekryteringsbas till bolagsstyrelserna.

Cicero Fonder anser att det är positivt med väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda i de bolag som vi äger. Incitamentsprogram bör utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier.

Tilldelningen ska normalt baseras på en tydligt definierad motprestation, antingen i form av en egen investering eller i form av måluppfyllelse. Cicero Fonder anser att de som deltar i incitamentsprogram ska ta någon form av ekonomisk risk, vilket betyder att helt subventionerade program eller gratis tilldelning av teckningsoptioner, aktier eller liknande instrument i normalfallet inte är lämpliga.

Cicero Fonder anser att principen en aktie – en röst ska råda.
Cicero Fonder eftersträvar att de företag fondbolaget investerar i agerar i enlighet med relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.
Cicero Fonder eftersträvar att investera i bolag som uppträder i enlighet med nationella och internationella lagar och konventioner samt i övrigt uppträder som goda samhällsmedborgare.
Cicero Fonder redovisar i efterhand på förfrågan och kostnadsfritt fondbolagets ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor samt motiven för dessa till andelsägare.

Cicero Fonders kontaktperson i ägarfrågor är fondbolagets VD, 08-440 13 80

Ägarpolicyn är fastställd av styrelsen i Cicero Fonder AB den 12-12-2013