Allmänt
All kapitalförvaltning är förknippad med risk. Funktionen för riskhantering är därför en central del i Bolagets verksamhet.
Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande, vilket betyder att investerade pengar kan minska i värde. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond.
Risknivåer
Samtliga fonder har en riskklassificering enligt EU-standard som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Risknivåerna för de olika fonderna framgår i fondernas faktablad (KIID-dokument) och klassificeras i en sjugradig skala där 1 innebär lägst risk och 7 högst risk.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerar i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Den fångar dock inte upp alla risker med fondinvesteringar. Den visar t ex inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in eller ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken).